Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

SJANS, gevestigd aan de Bisschopsmolenstraat 62 te Etten-Leur, met KVK-nummer: 66042208, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
SJANS verkoopt op bovenstaande locatie dameskleding en modeartikelen, aangeduid als product.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Partijen zijn verkoper en koper samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld, de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens SJANS.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Wijzigingsbeding

SJANS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Enkel in het geval dat de wijziging van de algemene voorwaarden met zich meebrengt, dat de prestatie wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, behoudt de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Betalingen

De prijs van de producten staat in de webshop aangegeven.
Betaling kan geschieden via IDEAL.
Goederen worden opgestuurd naar ontvangst van betaling.

Artikel 5 Levering

Het product wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres. SJANS is niet aansprakelijk voor het foutief bezorgen van producten vanwege een foutief opgegeven adres.
SJANS draagt zorg voor een levering van producten binnen 2 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Nadat de betaling is voldaan word de bestelling direct verzonden en ontvangt u uw bestelling binnen maximaal twee werk dagen.
SJANS draagt de producten voor verzending over aan DHL. Na het ontvangen van de Track en Trace code middels Whatsapp, is SJANS niet meer aansprakelijk voor het zoekraken of andere belemmeringen bij het bezorgen van producten.
Verzendkosten komen voor rekening van de verkoper.
Bestelling voor 14:00 uur geplaatst word deze de zelfde dag nog verzonden.
Zoek raken bij DHL is kosten verkoper.

Artikel 6 Retour

De koper heeft het recht om binnen vijf dagen de producten te retourneren.
Om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne kunnen de volgende artikelen niet worden teruggezonden:
a) Panty’s;
b) Sokken;
c) Sierraden.

Kosten retourneren voor de koper.
Het aankoopbedrag word binnen 7 dagen terugstorten op uw rekeningnummer.

Artikel 7 Ontbinding

De verkoper heeft enkel het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nakoming in zijn geheel niet meer mogelijk is.
De koper is verplicht als een zorgvuldig houder met de producten om te gaan. Ook al is hij voornemens de overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding kan slechts plaatsvinden door middel van de klachtenregeling of door de geschillenregeling, zoals opgenomen in artikel 11 en 13 van deze voorwaarden.
Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, dan is de verkoper gerechtigd tot vergoeding van schade.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

SJANS is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Verder is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
SJANS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de koper is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.
Indien SJANS aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van SJANS beperkt tot een maximale aankoopwaarde. De aansprakelijkheid ziet op dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft en kent een limiet van maximaal de factuurwaarde.
De in dit artikel opgenomen bepalingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de koper.

Artikel 9 Garantie

De door verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek als gevolg van, dan wel voortvloeit uit, oneigenlijk gebruik van het product.

Artikel 10 Privacy

Persoonlijke gegevens van de koper worden gebruikt om de producten aan de juiste persoon te kunnen verzenden en communicatie te voeren met betrekking tot de producten.
Met inachtneming van het eerste lid, worden alleen gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de producten bij de koper te kunnen bezorgen. Hierbij behoren tevens de gegevens die benodigd zijn om te communiceren met de koper.
SJANS bewaart de gegevens zorgvuldig in een digitale omgeving voor een periode van één jaar.
Enkel de medewerkers van SJANS die belast zijn met het correct uitvoeren van de bestellingen uit de webshop, hebben toegang tot de gegevens van de koper en enkel zij kunnen deze gegevens gebruiken om producten te kunnen laten bezorgen

Artikel 11 klachtenregeling

Indien de koper een klacht heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, kan de koper contact opnemen met de verkooplocatie van SJANS.
SJANS is voornemens de klacht zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen een reactie op uw klacht te geven.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten voorbehouden met betrekking tot onze producten. Niets van onze materialen mag worden verveelvoudigd, nagemaakt of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvan aan SJANS.
Alle rechten voorbehouden met betrekking tot deze algemene voorwaarden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Artikel 13 Geschillen regeling

Op alle overeenkomsten en dus ook op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.